•  
 •  


Podklady k vypracovaniu posudku:

Byty
 1. list vlastníctva nie starší ako 3 mesiace
 2. kópia z katastrálnej mapy
 3. doklad o nadobudnutí bytu (kúpna zmluva, osvedčenie o dedičstve a pod.)
 4. doklad o veku domu (potvrdenie od správcu domu)
 5. pôdorys bytu

Pozemky
 1. list vlastníctva nie starší ako 3 mesiace
 2. kópia z katastrálnej mapy
 3. územnoplánovacia informácia o funkčnom využití pozemku


 
 

Rodinné domy, chaty
 1. list vlastníctva nie starší ako 3 mesiace
 2. kópia z katastrálnej mapy
 3. geometrický plán ( pri rozostavaných stavbách )
 4. doklad o veku ( stavebné povolenie, kolaudačné rozhodnutie )
 5. projektová dokumentácia - architektúra
 6.  

Iné nehnuteľnosti
 1. podľa dohovoru so znalcom • tel.: 0903 865 855